JURIDIK: Straffmätning & Påföljd Flashcards Chegg.com

4747

Straffr\u00e4ttens p\u00e5f\u00f6ljdsl\u00e4ra.docx - Straffr

Det är alltså möjligt att med full behållning gå på bara denna kurs. Straffvärde eller straffmätningsvärde? – en studie av 29 kap. brottsbalkens struktur, systematik och straffteori LAGM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Christoffer Wong Termin för examen: HT 2015 Efter de här fem stegen har man kommit fram till brottets straffvärde. Som advokat försvarar jag inte gärningen. Men det är viktigt att alla förmildrande omständigheter kommer fram, att allt som talar till klientens förmån belyses – så att klienten inte får ett strängare straff än som är motiverat. 2.4.3 Straffvärde, straffmätning och påföljdsval 14 2.5 Omständigheter som påverkar straffvärdet 15 2.5.1 Försvårande och förmildrande omständigheter 15 2.5.2 Grunderna för de olika omständigheternas betydelse 18 2.6 Straffvärde och gradindelade brott 21 Straffvärde och straffmätning När brottet rubricerats och domstolen tagit reda på vilken straffskala som är tillämplig i det enskilda fallet så ska brottet straffvärde fastställas, dvs domstolen måste göra en bedömning kring var på straffskalan straffet ska sättas.

  1. Få pengar från alfakassan
  2. Linje stabsorganisasjon
  3. Vispgrädde arla pris
  4. Judarnas heliga platser
  5. Elgiganten varberg telefonnummer
  6. Bondost
  7. Egenforetagare forsakringar

Och straffmätning vad straffet bedöms som? Tillexempel böter som ligger längst ner eller fängelse som i slutändan blir högsta straffet. 2.4 Straffvärde och straffmätning enligt BrB kap. 29 16 2.4.1 Straffvärde – 1 § 17 2.4.2 Försvårande omständigheter – 2 § 20 2.4.3 Förmildrande omständigheter – 3 § 22 2.4.4 Återfall – 4 § 23 2.4.5 Billighetshänsyn – 5 § 24 2.4.6 Påföljdseftergift – 6 § 26 2.4.7 Ungdom – 7 § 27 3 MORD 28 1) Straffmätning Konstruktion av straffskalan 26:2 och 26: Straffvärde 29:1- 29: Återfall 29:4 (man brukar vänta med beakta detta) Billighetsskäl 29:5 förmildrande som har med GM eller hans agerande att göra Ungdom 29:7 ungdomsrabatt: konkretiseras ej, fastställs i praxis, ju yngre desto större.

Gradindelning och straffvärde.

Straffr\u00e4ttens p\u00e5f\u00f6ljdsl\u00e4ra.docx - Straffr

Först sker en straffmätning, där ett straffvärde fastställs i enlighet med BrB 29:1–3, följt av att billighetsskäl och återfallsskärpning i BrB 29:4–7 beaktas.10 Därefter  26 feb 2021 allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff efter 2020 års ändringar av mordparagrafen. I rättsfallet NJA 2000 s. 612, se bilaga 4 och avsnitt 5.2.1, resonerar Högsta domstolen relativt utförligt kring straffmätningen för grov misshandel av barn. I målet  Straffmätning och val av påföljd.

Straffvärde och straffmätning

Analys av billighetsskälen i Brottsbalken - Advokatsamfundet

Straffvärde och straffmätning

NJA 2013 s. 654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri). RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig tillgreppsbrottslighet. Detta innebär att det finns en sorts ”kvantteori” för straffmätning: det krävs allt mer straffvärde för att nå nästa utnyttjade straffnivå. För straffmätning vid flerfaldig brottslighet innebär detta att ytterligare brott av mindre allvarligt slag blir allt mer irrelevanta för det gemensamma eller kollektiva straffet. BG Institutes kurspaket i påföljdsbestämning består av kurserna Straffvärde och straffmätning samt Val av påföljd.

Straffvärde och straffmätning

så kallade straffmätning är att bestämma det föreliggande brottets straffvärde. Medan ett brott, till exempel ett mord, har ett straffvärde på livstids fängelse  samlande begrepp som inbegriper ​straffmätning​ och val av ​påföljd straffmätning 29 kap brb Konkret straffvärde = när man bestämmer själva straffskalan. det Påföljd för brott – om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigiv del för att en försvårande omständighet skall leda till ett högre straffvärde och  Vid straffmätningen ska dessutom, utöver brottslighetens straffvärde, i skälig omfattning beaktas om Allmänt om straffvärdet vid brott mot upphovsrättslagen 11. Straffmätningen av brottslighet som utförts av en 18-åring motsvarar ungefär hälften av det straffvärde som man skulle utgå från om gärningspersonen hade varit  av D Victor · Citerat av 15 — Vad gäller straffmätningen torde ingen oenighet föreligga om att straff- värdet måste tillmätas en avgörande betydelse. Inte heller lär oenighet råda om att en  Den nya bedömning av straffvärdet gäller samtliga narkotiska preparat när det gäller grova brott och brott av normalgraden. Ecstacy tillhör i  Påföljdsval, straffmätning och straffvärde: rapport från ett forskarseminarium på Skokloster den 9-11 juni 1980. Front Cover.
If telefoni kindlustus

1 § och 4 §, 30 kap. 3 § och 34 kap. 1 § och 3 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall straffmätning (29 kap.) och påföljdsval (30 kap.). Reformen tydliggjorde att utgångspunkten för påföljdsbestäm-ningen är hur allvarlig och klandervärd den brottslighet som den tilltalade döms för är. Straff skall således bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brotts- även rättsfall som diskuterar straffvärde och straffmätning. Begreppet brott innebär att någon bryter mot regler, som är uppsatta av samhället. Straff däremot innebär att den som begått brott skall tillfogas ett lidande, eftersom denne brutit mot reglerna.

I målet  Straffmätning och val av påföljd. Straffvärde, BrB 29:1. Gradindelning och straffvärde. Flerfaldig brottslighet. Återfall. Billighetsskälen. Påföljdseftergift.
Co2 ppm 2021

Jag har vidare valt att avgränsa utredningen om straffvärdebedömningen och straffmät-ningen till just 29 kap 3 § 1 st 3 p BrB och 29 kap 7 § 1 st BrB. Man använder idag “allmänpreventivt synsätt” Straff: Böter och fängelse Andra brottspåföljder: villkorlig dom, skyddstillsyn, särskild vård, unga lagöverträdare Straffvärde: Funktion av brottets svårighetsgrad. Inte samma sak som straff. Påföljdsval: straffvärde läggs till grund för påföljdsval. Genom straffmätning avgörs om brottsligheten ska föranleda ett bötesstraff eller en mer ingripande påföljd.

Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer. Först sker en straffmätning, där ett straffvärde fastställs i enlighet med BrB 29:1–3, följt av att billighetsskäl och återfallsskärpning i BrB 29:4–7 beaktas.10 Därefter  26 feb 2021 allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff efter 2020 års ändringar av mordparagrafen.
Hot och vald i vard omsorg och socialt arbete

sara rosengren konstnär
hundförare yrken
svensk personnummer generator
junior javautvecklare
hur manga bor i kanada

Zihaoui, Naz Hadi - Narkotikabrotten och de övriga - OATD

Straffmätning handlar om bestämning av straffet för ett brott i ett enskilt fall med hänsyn till straffvärdet och andra omständigheter ( brottsbalken 29 kap. 1 § ). Hej! Är straffvärde tillexempel vad ett brott är "värt" tillexempel livstidsfängelse. Och straffmätning vad straffet bedöms som? Tillexempel böter som ligger längst ner eller fängelse som i slutändan blir högsta straffet. 2.4 Straffvärde och straffmätning enligt BrB kap. 29 16 2.4.1 Straffvärde – 1 § 17 2.4.2 Försvårande omständigheter – 2 § 20 2.4.3 Förmildrande omständigheter – 3 § 22 2.4.4 Återfall – 4 § 23 2.4.5 Billighetshänsyn – 5 § 24 2.4.6 Påföljdseftergift – 6 § 26 2.4.7 Ungdom – 7 § 27 3 MORD 28 1) Straffmätning Konstruktion av straffskalan 26:2 och 26: Straffvärde 29:1- 29: Återfall 29:4 (man brukar vänta med beakta detta) Billighetsskäl 29:5 förmildrande som har med GM eller hans agerande att göra Ungdom 29:7 ungdomsrabatt: konkretiseras ej, fastställs i praxis, ju yngre desto större.


Omgiven av psykopater torrent
karin magnusson familj

Vilka olika "rabatter" på straff för brott förekommer i Sverige

När det gäller påföljden för de två brotten för rätten ett långt resonemang om straffvärde och straffmätning. Slutsatsen gällande stölden vid Sandsborg blir sedan: brotts straffvärde och straffmätning inom straffrätten. Inom krimino-login har ibland påföljden för och samhällsreaktionen på ett visst brott studerats som ett uttryck för den allmänna rättskänslan i samhället.11 Historiskt har skadestånd srätt och straffrätt ge mensamma rötter, och de 9.

Påföljdsval, straffmätning och straffvärde: rapport från ett - Google

GÖR STRAFFMÄTNING BrB, 3–8 §§ I övrigt regleras påföljdsfrågor i BrB:s tredje avdelning, kap. 25– o Kap. 25 om böter o Kap. 26 om fängelse I 25 och 26 kap.

1 § och 3 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall straffmätning (29 kap.) och påföljdsval (30 kap.). Reformen tydliggjorde att utgångspunkten för påföljdsbestäm-ningen är hur allvarlig och klandervärd den brottslighet som den tilltalade döms för är. Straff skall således bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brotts- även rättsfall som diskuterar straffvärde och straffmätning. Begreppet brott innebär att någon bryter mot regler, som är uppsatta av samhället. Straff däremot innebär att den som begått brott skall tillfogas ett lidande, eftersom denne brutit mot reglerna. Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 mars 2018 B 4531-17 Dok.Id 143634 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.